En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen

Genesis 28 : 22

Hersteld Hervormde Gemeente Bethel Hoevelaken

Wij geloven dat er één God is, die de hemel en de aarde en alles wat daar op leeft geschapen heeft. In het begin was er sprake van volmaakte vrede tussen mens, natuur en God de Schepper van dit alles. Er was geen dood, verdriet of rouw. Alles was goed. 

Hier kwam een einde aan toen Adam en Eva door de duivel verleid werden om van de vrucht van de boom te eten, waarvan ze niet mochten eten. Dit was de zondeval. Als gevolg hiervan is Gods boosheid over de zonde en de dood als de straf op de zonde gekomen. Dit is ook de oorsprong van al het leed in de wereld. Als nakomelingen van Adam en Eva geloven wij dat wij van nature ook van God zijn afgedwaald en van onszelf God niet meer willen en kunnen dienen.  

God zij dank is het hier niet bij gebleven! God heeft de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft in een reddingsplan voorzien. Hij heeft Zijn eigen zoon, Jezus Christus, als mens naar deze wereld gezonden (dit vieren wij met kerst) om daar als mensgeworden God te leven en onschuldig te lijden en te sterven (Goede Vrijdag) om vervolgens na drie dagen op te staan uit de dood (Pasen).  

Door deze daad heeft de Heere Jezus Christus de straf op de zonde met zijn eigen leven betaald en de dood overwonnen. Hij is daarop door zijn Vader thuisgehaald in de Hemel (Hemelvaartsdag) waar Hij tot op de dag van vandaag zit aan de rechterhand van de Vader om als een hemelse Advocaat vrijspraak van de straf op de zonde te bepleiten voor alle mensen die in Hem geloven.  

Elke zondag, de rustdag die door God is ingesteld, worden we door de prediking opgeroepen en aangespoord om onze zonden oprecht te belijden en de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus als de enige Zaligmaker. De mens wordt daarmee opgeroepen zich te bekeren. Dit kunnen mensen alleen als ze door de Heilige Geest omgekeerd worden, en in plaats van op zichzelf gericht te zijn, God te gaan dienen. Hiervoor gebruikt de Heilige Geest onder andere de prediking van het Woord, waardoor zondaren leren geloven dat de Heere Jezus Christus hun Zaligmaker wil zijn. Ook gaan we naar de kerk om sámen te geloven, te bidden en elkaar te versterken, want geloven is geen individuele zaak. 

Als Hersteld Hervormde Kerk belijden we ons geloof door onder andere de zogenoemde ‘drie formulieren van enigheid’ om ons geloof te belijden en onder woorden te brengen. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus. 

Wij zien uit naar de terugkomst van Jezus op aarde, waarbij Hij alle gelovigen zal opnemen in de hemel en wij voor altijd God mogen verheerlijken, in een nieuwe hemel en aarde, waar geen zonde, pijn of verdriet meer zal zijn. 

U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. U vindt op de website actuele tijden van de diensten. Schroom niet als u vragen heeft gekregen over het geloof, maar neem dan contact op via het contactformulier of spreek iemand aan als u naar de kerkdienst komt. 

Kerkdiensten

Iedere zondag mogen we als gemeente samenkomen in het Van
Lodenstein College in Hoevelaken. In het boek Psalmen wordt zo rijk verwoord: Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen. (Psalm 84:5a). We mogen als gemeente geloven dat de Heere door Zijn Heilige Geest het geloof werkt en versterkt.

Aanvangstijden
Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden:
‘s morgens om 09.30 uur,
‘s middags om 15.30 uur.
Doordat het niet altijd mogelijk is om een preekbeurt binnen de reguliere tijden te vervullen, komt het soms voor dat de aanvangstijden wijzigen. De gemeente wordt daar minimaal een week van tevoren over ingelicht door middel van de afkondiging.

Contact

Klik op onderstaande knop om eenvoudig contact op te nemen met ons.