Zondag 2 juni 9:30

Psalm 134:1 (voorzang)
Psalm 25:2
Psalm 119:9
Psalm 68:4 en 5
Psalm 102:12
Psalm 147:1

Schriftlezing: Zacharia 12

Tekst voor de preek: Zacharia 12 vers 10:
Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Thema: Een profetisch vergezicht van het werk van de Pinkstergeest

1) de uitstorting van de Geest
2) de bekering van Israël
3) de wederkomst van Christus